Disclaimer

Disclaimer myPrivacySolutions, handelend onder de naam Privacy Security Scan

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Privacy Secuirty Scan : www.privacysecurityscan.nl of bereikbaar via andere URL’s, verder genoemd ´onze website´

Door onze website te bezoeken en/of de op of via de onze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Gebruik van onze website

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel myPrivacySolutions alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van onze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. myPrivacySolutions garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. myPrivacySolutions wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer myPrivacySolutions links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. myPrivacySolutions aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door myPrivacySolutions niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit, volledigheid of informatie die als schokkend kan worden ervaren.

Informatie gebruiken

myPrivacySolutions behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van myPrivacySolutions of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Registratie voor uitgebreide toegang

Voor toegang tot bepaalde gebieden van onze website en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van onze website kunnen wij van u een registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis.

Wanneer u zich registreert, moet u een unieke gebruikersnaam of “titel” en een wachtwoord kiezen en moet u een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres aangeven. Dubbel gebruik van gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u kiest al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam en e-mailadres te kiezen. myPrivacySolutions stuurt u een e-mail ter bevestiging, met uw geregistreerde gegevens. In het geval dat aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de gebieden, functies of kenmerken waarvoor registratie is vereist, worden geweigerd of beëindigd. U zult uw registratie tijdig bijwerken opdat de geregistreerde gegevens juist en recent zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. myPrivacySolutions behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam of de door u ingediende inhoud binnen onze website te verwijderen of uw inschrijving te weigeren of te annuleren wanneer u een gebruikersnaam kiest die, naar onze enige discretie, onzedelijk, onbehoorlijk, beledigend of anderszins onjuist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer(s). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van uw gedrag, passiviteit, of nalatigheid. Als u zich bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact met ons per e-mail. We kunnen naar eigen goeddunken registratie van een specifieke e-mail service of ISP beletten.

Beperking aansprakelijkheid

In geen geval zal myPrivacySolutions, moeder- en of zuster- en of dochterbedrijven, partners, licentiegevers, leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe schade, indirecte schade, gevolgschade, boetes, speciale of incidentele of andere schade als gevolg van, of in verband met, de toegang tot of gebruik van onze website en de inhoud.

Wijzigingen

myPrivacySolutions behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Scheidbaarheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze Disclaimer niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze disclaimer verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

U kunt altijd contact met ons opnemen indien u meer informatie wenst.

myPrivacySolutions BV
Kerkstraat 12
3632 EL Loenen aan de Vecht
Nederland

www.myPrivacySolutions.nl

version 1.6 / 23-11-2016